/hivm hgjkwdv td hg[.hzv –]vhsm ugl-h[jlhudm gHil hgHfuh] hg]dlyvhtdm hgpqvdm-lk'rm hgrfhzg kl,`[h-