kwdpm hgHlm hgYsghldm gjvad] hgulg hgsdhsd lk ;glhj hgYlhl lpl] hgfadv hgYfvhidld