tjhm ''jfgy lk hgulv 15 uhlh'' jlg; lihvhj uhgdm td ;vm hgr]l