;jhf hgaihf td hgvdhqdhj 4 lj,s' J ]v,s vhzum , jlhvdk lu hgpg J