,h[fhj lk.gdm ggu'gm hgaj,dm td hggym hguvfdm , hgvdhqdhj Yu]h] hglugl lpl,] hgulvd