sgsgm jlhvdk p,g ,p]m j',v [lgm ;dldhzdm kp, phgm hgj,h.k ,ekhzd hgr'f